Zapytanie ofertowe Księgowość, formy zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego”

 

Białystok, 23-02-2017

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3 / 2.3 / AKIE/2017

KOD CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

W związku z realizacja projektu „Liderzy przedsiębiorczości.”

nr: WND-RPO.02.03.00-20-0010/15współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,

Działanie 2.3.  Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

 

 

 

       I.            Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.europartner-akie.pl/

 

    II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 o znaku MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 z dnia 19-09-2016

 

 III.            Termin wykonania zamówienia:

Od 24.03.2017r. do 10.04.2017r.

 

  IV.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 96 godzin grupowych szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 6 grup z modułu: „Księgowość, formy zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego” w okresie od 24.03.2017r. do 10.04.2017r.w ramach projektu „Liderzy przedsiębiorczości.” nr: WND-RPO.02.03.00-20-0010/15współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3.  Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

 

     V.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje przeprowadzenie 96 godzin grupowych szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 6 grup z modułu: „Księgowość, formy zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego” w okresie od 24.03.2017r. do 10.04.2017r:

  1. przeprowadzenia 96 godzin dydaktycznych szkoleń z modułu: „Księgowość, formy zatrudniania pracowników, obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego” (po 16 godzin dydaktycznych szkoleń dla każdej 6 grup szkoleniowych),które odbędą się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
  2. opracowania i dostarczenia autorskiego konspektu szkoleń w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń;
  3. przeprowadzenia wystąpienia z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu komputerowego, obrazowego i słownego;
  4. wykonania czynności związanych z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia wystąpienia dostarczoną przez Zamawiającego.

 

  VI.            Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, że spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia – wymagane CV

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

6.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

6.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

6.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

VII.            Kryteria oceny:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena brutto – 100 %

VIII.            Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1 Wymagania podstawowe:

a.         oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty - według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1)

b.        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania

c.         do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami

8.2. Cena:

a.         oferta powinna być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto oraz cenę brutto (PLN)

b.        cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

8.3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.

a.         każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego.

b.        osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:

 

KRZYSZTOF MNICH, tel. +48 602 454 998 , email: krzysztof.mnich81@gmail.com

8.4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

8.5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy , którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której(ych) mowa w 7.6.a). Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

8.6. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane.

8.7    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

¾    Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie zamówienia,

¾    Unieważnienia postepowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,  a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty,

¾    Odrzucenia oferty z rażąco niską ceną

8.8    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

8.9    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,

8.10Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  IX.            Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faksem na nr: 85 732 02 58,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) ,15-077 Białystok, w terminie od dnia 23 lutego 2017r. do dnia 13 marca 2017 r. do godziny 16:00. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest:

Krzysztof Mnich – (85) 732-02-58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje będą udzielane w godz. 9:00-15:00 z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

     X.            Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  XI.            Wykluczenie

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5) pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

                           ............................................................................................

                                                                        (podpis osoby potwierdzającej odbiór zaproszenia)

 

 

 

   POBIERZ ZAPYTANIE PDF

 

 

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne

Jesteśmy tutaj!

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58