Drukuj

Czas na biznes

Projekt pn. „Czas na biznes”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Cel projektu:

·         utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

·         objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 UP,

·         zwiększenie wiedzy u 20UP (9K i 11M) z zakresu m.in. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu

Obszar realizacji:

Obszar objęty  Lokalną Strategią Rozwoju. W skład obszaru LGD wchodzą następujące gminy: Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów Kościelny i Miasto Grajewo.

Termin realizacji :

01.08.2018 r.- 30.04.2020

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będą osoby fizyczne w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) zamieszkujące obszar objęty Lokalną Strategią Działania LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2022 w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (obszar obejmuje: miasto Grajewo oraz gminy Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Jedwabne, Przytuły, Bargłów kościelny)

będące

osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. starsze po 50 r.ż. (os. w wieku 50 lat i więcej), kobiety, os. z niepełnosprawnością, os. długotrwale bezrobotne, os. o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:

1.         Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.

2.         Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 60 h/os.

3.         Dotacja inwestycyjna- ok. 20 000,00 zł/osobę

4.         Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności- ok. 950,00 zł/osobę/miesiąc

5.         Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 450,00 zł/osobę/miesiąc.

6.         Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os.