„Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu problemów technicznych związanych z działaniem strony projektu „ Czas na biznes”, rekrutacja do projektu zostanie przedłużona do dnia 22-02-2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

 

UWAGA: w terminie naboru do 15.02.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Karta oceny biznesplanu

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 5  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości - Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarów usług dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Protokół wykonania usługi

ZAŁĄCZNIK NR 8  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości - Wzór wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

ZAŁĄCZNIK NR 10  do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 1.  Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

ZAŁĄCZNIK 5. do umowy Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

ZAŁĄCZNIK 6. do umowy Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa.

Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

Regulamin KOW

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem w biurze projektu przy ul. Komunalnej 6, 19-200 Grajewow wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji.

 

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercieosobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro projektu/Sekretariat „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

 

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne