Drukuj

O projekcie

Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej
w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem "Euroregion Niemen"
zapraszają do wzięcia udziału w projekcie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”:

FABRYKA MŁODEGO PRACOWNIKA

Priorytet I
„Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.3
„Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji”
Poddziałanie 1.3.1

„Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obejmujący:

Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób  młodych w wieku 15-29 lat, w tym niepełnosprawnych,  pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. W ramach programów dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące następujące formy wsparcia:

1. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.

2. Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej.

4. Staże zawodowe.

5. Pośrednictwo pracy.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z województwa podlaskiego do XII 2017.

Okres realizacji:

od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Adresaci projektu:

 

120 osób w wieku 15 – 29 lat pozostające bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, i jednocześnie należące do jednej z grup:

1. Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu)

2. Matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu)

3. Absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków)

4. Absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków)

5. Matki przebywające w domach samotnej matki,

- osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

 

Formy wsparcia:

1. „ŚWIADOMA KARIERA”

1.1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 120 osób w formie spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem. Celem  spotkań będzie skonstruowanie indywidualnych planów  działania – diagnoza i określenie kluczowych predyspozycji zawodowych i osobowych, rodzaju aktywności zawodowej z wykorzystaniem analizy stopnia oddalenia od rynku pracy. Na podstawie rozpoznania potrzeb szkoleniowych doradca wraz z uczestnikiem projektu wskaże szkolenia zaw. oraz przedstawi możliwości dalszego doskonalenia zawodowego.  

1.2. Poradnictwo grupowe „Aktywne formy poszukiwania pracy oraz autoprezentacji” prowadzone w grupach 12 osobowych obejmujące ćwiczenia z pisania CV i listu motywacyjnego, prowadzenia rozmowy z pracodawcą, informacje o źródłach pozyskiwania ofert pracy, ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych z użyciem kamery, wskazanie elastycznych form pracy.

2. „FABRYKA FACHOWCÓW”

Każdy ze 120 uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym w obszarach deficytowych z punktu widzenia podlaskiego rynku pracy. Liczebność grup oraz profile szkoleń zawodowych zostaną dookreślone na etapie konsultacji z doradcą zawodowym  i będą w pełni dostosowane do kwalifikacji  i kompetencji UP. Szkolenia zakończą się egzaminem państwowym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

3. „BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ - warsztaty z ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szkolenia grupowe dla 40 osób o tematyce zakładania własnej działalności gospodarczej, rejestracji firmy i formalności z tym związanych, konstruowania  z uwzględnieniem nabytych profili zawodowych.  Wsparcie kończyć się będzie dla uczestników projektu egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

4. „NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

Organizacja 3 miesięcznych staży zawodowych z zastosowaniem metod coachingu spełniających standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży. Staż umożliwi nabycie doświadczenia zawodowego, wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytych w trakcie projektu, pozwoli na przekonanie pracodawcy o swoich umiejętnościach i przydatności na danym miejscu pracy.

5. POŚREDNICTWO PRACY

Prowadzenie pośrednictwa pracy - utrzymanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu, poszukiwanie ofert pracy, tworzenie bazy pracodawców. Pośrednik pracy będzie informował uczestników projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach, współdziałać z PUP w zakresie wymiany informacji  o możliwości uzyskania zatrudnienia.